Formalia

Ventus Advokater P/S, CVR-nr. 42 00 45 96, er ejet af advokaterne Jørgen Makholm, Peder Sølbech Larsen og Stefan Nielsen. 

Advokatsamfundet

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeren og medlem af Advokatsamfundet. Dermed er de underlagt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt retsplejelovens regler om god advokatskik (Retsplejeloven § 126). De er også underlagt de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk

Forsikring

Ventus Advokater P/S har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning ved HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, telefon 33 36 95 95. Ansvarsforsikringen opfylder kravene til medlemmer af Advokatsamfundet og dækker alle de aktiviteter, der henhører under advokatvirksomhed – også ejendomsformidling jf. lov om omsætning af fast ejendom. Maksimumgrænse 41 mio. 

Advokater og advokatfuldmægtige kan ifalde ansvar over for kunden i henhold til danske rets almindelige regler. Trods dette kan hverken Ventus Advokater P/S eller den enkelte advokat eller advokatfuldmægtige ifalde ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, mistet fortjeneste/avance eller driftstab mv.

Priser/Betaling

Vores salær beregnes med udgangspunkt i den tid, vi har brugt – men vi tager også højde for sagens karakter, kompleksitet, værdi for kunden og det opnåede resultat.

Det er ofte ikke muligt at anslå salærets eksakte størrelse på forhånd. Ved en sags opstart drøfter vi naturligvis sagens væsentligste forhold - og kommer gerne med et formodet overslag over de med sagen forbundne omkostninger. Overslag beregnes ud fra forventet tidsforbrug på baggrund af den viden, der foreligger på tidspunktet for sagens opstart om sagens karakter og forventede forløb.

I forbrugerforhold fremsendes altid ordrebekræftelse med et overslag over prisen på baggrund af vores timepris x de timer, vi ud fra et skøn forventer, at sagen vil kræve.

Det aftales konkret, hvorvidt der skal indbetales aconto-salær enten forud for en sags opstart eller løbende, eller om der foretages samlet afregning ved sagens afslutning.

Advokatnævnet

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K behandler klager over advokater i sager om adfærd eller salær. Se mere på www.advokatnaevnet.dk, hvor du bl.a. finder klagevejledning om digital klagesagsbehandling.

KLIENTMIDLER

Vi har hovedklientkonto i Spar Nord, Reg. 9244, konto 2440175328.

Alle klientmidler håndteres i henhold til klientkontovedtægten, der er udarbejdet af Advokatsamfundet.

Ventus Advokater P/S har indgået aftale forrentning af klientmidlerne med de pengeinstitutter, som Ventus Advokater P/S har konti hos. Dermed sikres, at klientmidlerne altid forrentes med en fornuftig rente, der modsvarer markedsmæssige rentevilkår på konti for indlån uden opsigelsesvarsel.

Ved indsættelse af større beløb, kan vore kunder selv aftale rentevilkår på den separate klientkonto med eget pengeinstitut.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til € 100.000 eller ca. kr. 750.000. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til €10 mio. indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på www.gii.dk

HVIDVASK

Som advokatvirksomhed er vi særligt forpligtede i forhold til hvidvaskloven. Det ansvar tager vi alvorligt, og vi har derfor særlige arbejdsgange, der skal sikre, at vi opfylder vores forpligtelser, fx til at indhente og opbevare dokumentation for vores kunders identitet, fx ved kopi af pas, kørekort mv. Ved selskaber påser vi, at vi har fyldestgørende oplysninger om, hvem der er de reelle ejere, ligesom vi har skærpet opmærksomhed på transaktioner, der potentielt kan være forsøg på hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vi samarbejder naturligvis med myndighederne i bekæmpelsen af hvidvask.

VÆRNETING

Vi er underlagt dansk ret i enhver henseende og evt. tvister, hvor vi måtte være part, skal således indbringes for en dansk domstol.

TAVSHEDSPLIGT/DATABESKYTTELSE

Alle oplysninger behandles med stor fortrolighed. Der er ingen udløbsdato på vores fortrolighed, og vi agerer i overensstemmelse med god advokatskik.

Vi er underlagt databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven samt god persondataskik. Se nærmere under DATABESKYTTELSESPOLITIK.

COOKIES

Cookies ved brugen af www.ventusadvokater.dk

Der indsamles oplysninger om din brug af denne hjemmeside, når du besøger den. Oplysningerne bruges til at tilpasse og forbedre indholdet af hjemmesiden samt forbedre brugeroplevelsen.

Ventusadvokater.dk anvender følgende cookies:

-   Funktionelle cookies – til tilpasning og optimering af funktionerne på hjemmesiden, så besøgende får en bedre oplevelse

-    Analyse cookies via Google Analytics – til analyse af dine bevægelser på hjemmesiden samt til at lave statistikker til brug for optimeringen. Statistikkerne er anonymiserede. Det betyder, at det ikke er muligt at identificere dig på baggrund af disse oplysninger.

Der indsamles ikke personoplysninger om dig, når du bruger hjemmesiden, da oplysningerne, der behandles af Google Analytics er anonymiseret.

Alle relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger er gennemført således, at indsamlede oplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt.

Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du ikke ønsker at acceptere, at der indsamles oplysninger om din brug, skal du slette dine cookies og undlade fremtidig brug af hjemmesiden. Se vejledning www.minecookies.org/cookiehandtering/ om, hvordan du kan slette dine cookies.

DATABESKYTTELSESPOLITIK

1.    Introduktion
I nedenstående redegøres der for vores behandling af dine personoplysninger samt dine rettigheder i forbindelse med sagshåndtering.  

2.    Dataansvarlig
Ventus Advokater P/S er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom.

3.    Kontaktoplysninger
Ventus Advokater P/S
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø
CVR-nr.: 42004596
Telefon: 73 111 000
Mail: kontakt@ventusadvokater.dk
Website: ventusadvokater.dk

4.    Hvilke personoplysninger behandler vi
For at vi kan yde juridiske tjenesteydelser, er det nødvendigt, at vi er bekendt med, hvem der er vores kunde, herunder kundens kontaktoplysninger. Vi indsamler og behandler derfor stamdata så som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og lignende. Derudover kan der, for at give den bedst mulige juriske rådgivning og bistand, være behov for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger. I den forbindelse indsamler og behandler vi de personoplysninger, som er nødvendige. Derudover kan det være bestemt ved lov, hvilke personoplysninger, vi skal indsamle og opbevare, inden vi må igangsætte vores juridiske tjenesteydelser. Her kan det f.eks. nævnes, at flere former for juridiske tjenesteydelser er omfattet af hvidvaskningslovens regler og medfører, at vi skal kunne legitimere vores kunder ved f.eks. pas eller kørekort samt sygesikringskort.  

5.     Ændringer i dine personoplysninger
Er der ændringer i dine personoplysninger, skal vi bede dig om straks at orientere os herom således, at vi kan opdatere de personoplysninger, vi har registreret om dig. Du kan sende de nye oplysninger til kontakt@ventusadvokater.dk  

6.    Videregivelse af personoplysninger til tredjemand
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand med mindre, at det er en nødvendigt i forhold til den juridiske tjenesteydelse, eller vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning. Det bemærkes, at hvis vi skal indsætte klientmidler på en klientkonto, er vi forpligtede til at videregive dine legitimationsoplysninger, så det kontoførende pengeinstitut kan opfylde de forpligtigelser, som de er underlagt i henhold til hvidvaskloven.  

7.    Opbevaring og sletning af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, at det er nødvendigt, dog vil dine personoplysninger senest blive slettet 10 år efter, at din sag er afsluttet eller kundeforholdet er ophørt.  

8.     Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger med stor fortrolighed og høj sikkerhed. Vi udfører løbende egenkontrol med vores behandlingsprocedure samt anvender ekstern it-professionel bistand, der sikrer, at vores it-sikkerhedssystemer altid er opdaterede og sikret i videst muligt omfang.  

9.    Dine rettigheder
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på tlf. 73 111 000 eller kontakt@ventusadvokater.dk Af rettigheder kan bl.a. nævnes: -    Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. -    Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger. -    Du kan have ret til at få slettet personoplysninger, før vi selv sletter dine personoplysninger. -    Du kan have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. -    Du kan have ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. -    Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. -    Det bemærkes, at vi som advokater ikke altid er forpligtet til at oplyse dig om vores behandling af dine personoplysninger, da behandlingen af dine personoplysninger f.eks. kan være af fortrolig karakter/tavshedsbelagt, jf. retsplejeloven og de advokatetiske regler.  

10.    Klagemuligheder
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til hvorledes vi behandler oplysninger, personoplysninger m.v. Vi hører også gerne fra dig, hvis du er utilfreds med vores databehandling.   Henvendelse kan ske til kontakt@ventusadvokater.dk eller tlf. nr. 73 111 000.   Ønsker du fortsat at klage over vores databehandling, kan klagen indgives til Datatilsynet, der er klagemyndighed. Du finder en klageformular på www.datatilsynet.dk  

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 3319 3200

Se også www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/


Ventus Advokater P/S  -  John Tranums Vej 23  -  6705 Esbjerg  -  Cvr-nr. 42004596

TLF. (+45) 73 111 000